Marketingový audit

O čem to je...

Základním pravidlem je vědomí, že marketingový audit provádí externí konzultanti, kteří mají potřebnou objektivitu a nezávislost. Seznámení se skutečnou situací ve firmě, produktové politice či komunikaci je základním krokem k úspěšnému nastavení a naplňování marketingové nebo komunikační strategie . Komplexní a systematická analýza nám společně pomůže identifikovat základní problémy a východiska pro dosažení očekávaných výsledků . Marketingový audit je vlastně interní analýzou s prvky externí analýzy, který ukazuje jaké je nynější postavení společnosti, co je v ní dobrého a co naopak potřebuje zlepšit.

10 kroků realizace…

1) Marketingový auditor zpracuje plán auditu , v němž se definují potřebu zkoumání.

2) Následuje vypracování dohody o cílech, rozsahu, hloubce, zdrojích informací, formě výstupu i časovém programu auditu.

3) Analýza obchodní politiky - odpovídá na otázky, zda dosavadní obchodní politika kopíruje možnosti a postavení společnosti a jaký je další možný rozvoj.

4 ) Analýza marketingového prostředí – ukazuje zda existují vnější příležitosti a konkrétní hrozby pro společnost a její činnost.

5) Audit marketingové strategie – zkoumá reálnost úspěchu nastavené marketingové strategie z hlediska dané tržní situace a situace firmy.

6) Audit marketingové organizace – ukazuje skutečnost, zda je firma dostatečně připravena na plnění nastavených cílů.

7) Audit marketingových systémů –  zkoumá efektivitu a funkčnost vnitřních informačních systému ve firmy, a to od plánování přes realizaci až po kontrolu.

8) Audit marketingových procesů – zabývá se smyslem jednotlivých produktů, nastavenou segmentací, distribucí a efektivnosti produkce.

9) Audit marketingových funkcí – zahrnuje analýzu všech marketingových funkcí, jejich souvislosti a zajištění v rámci společnosti.

10) Analýza kapacit a zdrojů – lidské, finanční a provozní zdroje je třeba poměřovat ve vztahu ke stanoveným cílům a dle toho plánovat jejich nastavení.

Rozsah a obsah marketingového auditu se přizpůsobuje očekávání klienta vzhledem ke kvalitě a rozsahu dat, které jsou k dispozici.

Výstupy…

Výstup auditu odpovídá z konkrétního zadání, které definuje zkoumanou oblast a očekávané cíle. Výsledkem může být například vyhodnocení úspěšnosti marketingové strategie uplynulého období, zjištění důvodů úspěšnosti či neúspěšnosti, odhalení slabých a silných stránek této strategie, definice nových příležitostí a potencionálních hrozeb a další.