Obchodní podmínky

Obchodní podmínky č. 2/2014

společnosti BON Media s.r.o., IČ: 25052781, se sídlem Praha 5, Pravoúhlá 1666/39, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45551, podle § 1751 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále již jen „obchodní podmínky“)

 

Článek I.

Základní ustanovení

1.    Tyto obchodní podmínky upravují právní vztah mezi poskytovatelem služeb v postavení dodavatele, kterým je společnost BON Media s.r.o., IČ: 25052781, se sídlem Praha 5, Pravoúhlá 1666/39, PSČ 150 00, zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 45551 (dále již jen „dodavatel“) a zákazníkem, v postavení odběratele služeb či případně zboží (dále již jen „odběratel“). Tyto obchodní podmínky tak upravují podmínky, za kterých bude dodavatel poskytovat odběrateli služby, resp. realizovat dodávky zboží, specifikované v objednávce služeb (dále již jen „objednávka“) a podmínky, za kterých bude odběratel dodavateli poskytovat dojednané protiplnění v penězích (platby).

2.    Dodavatel bude poskytovat odběrateli na základě objednávky odběratele akceptované dodavatelem a těchto obchodních podmínek služby či zboží na bázi PR a reklamy v rozsahu, množství, případně jakosti požadovaných objednávkou odběratele akceptovanou dodavatelem.

3.    Odběratel je povinen dodavateli poskytovat za plnění (služby, zboží) poskytnuté odběrateli podle objednávky odměnu uvedenou v objednávce, akceptovanou dodavatelem.

4.    Odběratel a dodavatel jsou vzájemně vůči sobě povinni plnit další povinnosti objednané objednávkou a akceptované dodavatelem.

 

Článek 2

Podmínky výkonu sjednané činnosti

1.    Činnosti, které jsou plněním služeb nebo dodávky zboží dle objednávky, které tvoří obsah plnění dodavatele vůči odběrateli podle článku 1 těchto obchodních podmínek, budou vždy vykonávány na základě objednávky, která bude doručována dodavateli písemně. V případě doručování objednávky odběratele písemně platí, že odběratel takovou objednávku doručuje poštou na kontaktní poštovní adresu dodavatele, která je na adrese Praha 8, Sokolovská 81/55, Praha 8, 186 00, případně na jinou kontaktní adresu dodavatele, je-li taková uvedena v objednávce jako jeho kontaktní adresa. Objednávku lze také doručit dodavateli osobně. Písemnost objednávky je zachována rovněž tehdy, jestliže je objednávka učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu tohoto právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

2.    V příslušné objednávce se především uvede:

a)      označení dodavatele a odběratele, 

b)      specifikace a rozsah požadované služby, či dodávky zboží

c)      termíny a místo či místa plnění, je-li jich více,

d)      cena požadované služby, nebo dodávky zboží,

e)      splatnost ceny za poskytnutí služby anebo dodávky zboží s uvedením způsobu splatnosti.

 

3.    Každá objednávka odběratele musí být, aby byla platná a právně i účinná, potvrzena dodavatelem (přičemž jejím potvrzením došlo k uzavření příslušné smlouvy). Objednávka odběratele učiněná písemně je potvrzena dodavatelem písemně. Objednávky dodavatel potvrzuje písemným sdělením, které se doručuje odběrateli, a to pokud možno na aktuální adresu sídla, zapsanou v obchodním či jiném veřejném registru, v němž je odběratel – právnická osoba zapsána, a to v době, kdy odběratel učinil vůči dodavateli objednávku, anebo na aktuální adresu místa podnikání podle živnostenského nebo jiného zákona, je-li tento odběratel fyzickou osobou – podnikatelem, jinak na adresu bydliště odběratele, je-li fyzickou osobou – nepodnikatelem. Dodavatel může písemné potvrzení objednávky doručovat odběrateli i na adresu uvedenou v objednávce jako kontaktní adresa odběratele. Potvrzením objednávky odběratele ze strany dodavatele došlo k uzavření smlouvy – dále již jen „smlouva (tj. akceptovaná objednávka odběratele)“. Objednávku lze také akceptovat dodavatelem osobně. Písemnost akceptace objednávky je zachována rovněž tehdy, jestliže je jako právní úkon učiněna telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu tohoto právního úkonu a určení osoby, která právní úkon učinila.

 

Článek 3

Odměna, její výše, doba a způsob splatnosti

1.    Výše odměny za provedené služby či výše cen za dodávky zboží se uvádějí v příslušné objednávce. Ceny jsou uváděny jako ceny za položky, jakož i celkové. Dodavatel je plátce daně z přidané hodnoty, proto se ceny za provedené služby či ceny za dodávky zboží navyšují o daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.

2.    Odměna náleží dodavateli vždy po vykonání stran odběratele objednané služby či po dodání objednaného zboží podle objednávky akceptované dodavatelem, nebude-li v objednávce uvedeno jinak. Odměna bude účtována a odběratelem placena v měně CZK (Kč), nebude-li v objednávce uvedeno jinak. 

3.    Náklady dodavatele, které mu vznikly v souvislosti s výkonem služeb pro odběratele podle této smlouvy, nejdou na vrub dodavatele a dodavatel je odběrateli vyúčtuje spolu s odměnou za provedené služby. Toto ujednané neplatí, jestliže je v objednávce, akceptované dodavatelem, uvedeno jinak.

4.    Odměna dodavatele (či kupní cena za zboží, je-li předmětem smlouvy plnění spočívající v dodávce zboží) je splatná na základě vyúčtování vystaveného dodavatelem a doručeného odběrateli. Toto vyúčtování (dále již jen „faktura“) má povahu a náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů ČR. Splatnost vyúčtované odměny (či kupní ceny za zboží, je-li předmětem smlouvy plnění spočívající v dodávce zboží) bude stran odběratele provedena do 14 dnů ode dne vystavení faktury, případně ve lhůtě uvedené v příslušné faktuře, je-li tento den pozdější než 14. den ode dne vystavení faktury. Odběratel příslušnou částku vyúčtovanou fakturou zaplatí ve prospěch dodavatele bezhotovostně, převodem na bankovní účet vedený na obchodní firmu dodavatele u FIO Banky, a.s., č. bankovního účtu: 2300198361/2010. Odměna (či kupní cena za zboží, je-li předmětem smlouvy plnění spočívající v dodávce zboží) může být hrazena i v hotovosti v případě, že tak stanoví objednávka akceptovaná dodavatelem.

5.    Pro případ, že odběratel nezaplatí dodavateli odměnu anebo kupní cenu za zboží, je-li předmětem smlouvy plnění spočívající v dodávce zboží, případně mu nenahradí náklady podle článku 3, odst. 3. těchto obchodních podmínek řádně a včas (článek 3, odst. 4. těchto podmínek), zavazuje se k tomu, že mu navíc zaplatí i smluvní pokutu ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení se zaplacením, a to až do úplného zaplacení. Právo dodavatele na účtování úroku z prodlení dle článku 5, odst. 1. těchto obchodních podmínek není tímto dotčeno. Dodavatel může od účtování úroku z prodlení a smluvní pokuty upustit.

6.    Dodavatel je oprávněn na odběrateli požadovat před zahájením provádění objednané služby anebo před realizací dodávky zboží, je-li předmětem plnění podle smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) dodávka zboží, peněžní zálohu. Zálohu je oprávněn dodavatel požadovat na odběrateli zvláště tehdy, jedná-li se o dojednanou službu, případně o dodávku zboží, vykonávanou s urgentní potřebou pro odběratele vykonat, či zajistit, anebo o službu, kterou odběratel požaduje na dodavateli provést bezodkladně, urgentně. Tuto peněžní zálohu lze požadovat zaplatit i v hotovosti.

 

Článek 4

Další povinnosti smluvních stran

1.    Odběratel je povinen bezodkladně po akceptaci objednávky (po uzavření smlouvy), není-li však v takové objednávce uvedena k tomuto jiná lhůta, dodat za účelem použití k výkonu objednané služby podle takové objednávky dodavateli potřebné dokumenty, reklamní i jinak propagační anebo tomu podobné materiály, jakož i grafické podklady (např. loga, fotografie), které identifikují odběratele anebo jím poskytované produkty a služby. Odběratel poskytne dodavateli toliko takové materiály v předchozí větě tohoto článku uvedené, jejichž užitím stran dodavatele nedojde k porušení autorského práva či jinak chráněného duševního práva třetích osob.

2.    V případě, že v souladu s ujednáním uvedeným v článku 4, odst. 1. těchto obchodních podmínek odběratel dodá a poskytne dodavateli materiály tam specifikované, jejichž užitím při vykonávání objednaných služeb anebo při realizaci dodávky zboží podle smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) dojde, anebo bezprostředně hrozí, že by jejich užitím mohlo dojít k porušení autorského práva či jinak chráněného duševního práva třetích osob, pak je odběratel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé takové porušení povinnosti, na kterou se vztahuje povinnost zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě tří dnů ode dne doručení výzvy dodavatele odběrateli.

3.    Dodavatel je v souvislosti s ujednáním uvedeným v článku 4, odst. 1. těchto obchodních podmínek oprávněn požadovat na odběrateli náhradu škody, která byla dodavateli způsobená porušením povinnosti uvedené v článku 4, odst. 1. těchto obchodních podmínek tím, že odběratel dodal dodavateli materiály specifikované v článku 4., odst. 1. těchto obchodních podmínek, jejichž užitím došlo, anebo jen bezprostředně hrozilo, že by jejich užitím mohlo dojít k porušení autorského práva či jinak chráněného duševního práva třetích osob, a to i ve výši přesahující sjednanou výši smluvní pokuty (článek 4, odst. 2. těchto obchodních podmínek). Na povinnost nahradit dodavateli škodu nemá vliv skutečnost, že škoda vznikla okolnostmi vylučujícími odpovědnost. V případě, že odběratel dodá dodavateli materiály specifikované v článku 4., odst. 1. těchto obchodních podmínek, jejichž užitím došlo, anebo jen bezprostředně hrozilo, že by jejich užitím mohlo dojít k porušení autorského práva či jinak chráněného duševního práva třetích osob, je dodavatel oprávněn od příslušné smlouvy (tj. od akceptované objednávky odběratele) odstoupit. Oznámení o takovém odstoupení od smlouvy v takovém případě bývá zpravidla písemné. Právo dodavatele na účtování smluvní pokuty, jakož i náhrady škody není tímto dotčeno.

4.    Dodavatel je oprávněn od příslušné smlouvy (tj. od akceptované objednávky odběratele) odstoupit, jestliže bezodkladně, anebo případně ve lhůtě uvedené v článku 4, odst. 1. těchto obchodních podmínek odběratel nesplní tam sjednanou povinnost a dodavateli nedodá či jinak neposkytne dokumenty, reklamní i jinak propagační anebo tomu podobné materiály, jakož i grafické podklady (např. loga, fotografie), které identifikují odběratele anebo jím poskytované produkty a služby, a které jsou potřebné pro výkon objednané služby podle smlouvy (tj. podle akceptované objednávky). Oznámení o odstoupení od smlouvy (tj. od akceptované objednávky odběratele) v takovém případě bývá zpravidla písemné. V případě, kdy odběratel v k tomu sjednané lhůtě (článek 4, odst. 1. těchto obchodních podmínek) tyto uvedené materiály dodavateli nedodá, pak je rovněž povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč. Smluvní pokuta je i v tomto případě splatná ve lhůtě tří dnů ode dne doručení výzvy dodavatele odběrateli, a to způsobem sjednaným pro splatnost odměny v článku 3, odst. 3. těchto obchodních podmínek. Právo dodavatele na odstoupení od smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) podle předchozího ujednání tohoto odstavce není tímto dotčeno. I v tomto případě platí, že oznámení o odstoupení od smlouvy (tj. od akceptované objednávky odběratele) v takovém případě bývá zpravidla písemné. V případě, že dojde k odstoupení od smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) podle tohoto ujednání, pak má dodavatel právo vedle uvedené smluvní pokuty i nárok na náhradu škody anebo jiných výloh, které mu již s realizací smlouvy (tj. obsahu akceptované objednávky odběratele) vznikly, a to i když by byly svou výší kryty sjednanou smluvní pokutou.

5.    Odběratel odpovídá dodavateli za věcnou i formální správnost dodaných materiálů určených k výkonu služeb uvedených v objednávce. Dodavatel a odběratel sjednávají, že dodavatel není povinen tuto věcnou i formální správnost dodaných materiálů kontrolovat a za jejich obsah neodpovídá.

6.    Vady prováděných služeb, případně dodávek zboží, odběratel vytýká sdělením doručovaným dodavateli. Oznámení o vadách bývá zpravidla písemné.

7.    Veškeré skutečnosti, které se staly dodavateli i odběrateli podle smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) před i po uzavření takové smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) známými při provádění služeb podle takové smlouvy, pak dodavatel a objednatel označují za obchodní tajemství. Odběratel souhlasí s tím, aby dodavatel podle smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) pro výkon služeb, anebo pro realizaci dodávek zboží, je-li obsahem smlouvy realizace dodávky zboží, jakož i za účelem vlastní propagace a prezentace své činnosti, použil identifikační grafické znaky, označení anebo slovní projevy, které mohou identifikovat totožnost odběratele či jeho produktů i služeb, a to bezplatně. Jedná se především o různá loga, jiné grafické znaky anebo označení zájemce, případně různé slogany ztotožňující odběratele a jeho produktů i služeb. Toto ujednané platí i tehdy, jsou-li takovéto grafické znaky, označení anebo slovní projevy, identifikující odběratele anebo jeho produkty i služby, pod známkoprávní ochranou.

8.    Dodavatel pravidelně seznamuje odběratele s průběhem provádění jím objednaných služeb i děl, jako i nakonec s jejich výsledkem. Obdobně to platí pro případ, kdy předmětem plnění smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) je realizace dodávky zboží. V případě vzniku překážek, které brání dodavateli v pokračování výkonu objednaných služeb, či v realizaci objednané dodávky zboží, pak je povinen tuto skutečnost bezodkladně oznámit odběrateli. Odběratel oznámí dodavateli bezodkladně po té, co na jeho straně vznikne překážka bránící ve výkonu služeb podle smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele), vznik této překážky a varianty jejího odstranění. Obdobně to platí pro případ, kdy předmětem plnění smlouvy (tj. akceptované objednávky zboží) je realizace dodávky zboží.

9.    Dodavatel může od smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) odstoupit, jestliže by realizací objednaných služeb, případně dle povahy smlouvy při realizaci dodávky zboží, došlo k porušení dobrého jména dodavatele, anebo v případě, že na jeho straně vzniknou pochybnosti o legálnosti provádění dojednané služby, případně realizované dodávky zboží. Oznámení o odstoupení od smlouvy v takovém případě bývá zpravidla písemné.

10.   Odběratel bude na výzvu dodavatele při realizaci objednané služby či dodávky zboží součinný.

 

Článek 5

Společná ustanovení

1.    Úrok z prodlení činí 12 % roční sazby.

2.    Odběratel v souladu s § 630 občanského zákoníku prodlužuje promlčecí dobu u všech pohledávek vzniklých dodavateli vůči odběrateli ze smlouvy (tj. od akceptované objednávky odběratele), a to na deset let od doby, kdy promlčecí doba počne poprvé plynout.

3.    Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

4.    Kontaktní (korespondenční) adresou dodavatele je: Sokolovská 81/55, Praha 8, 186 00.

 

Článek 6

Právo rozhodné a otázky řešení sporů

1.    Příslušná smlouva (tj. akceptovaná objednávka odběratele) a právní vztahy výslovně neupravené takovou smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními právního řádu České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.    Odchylná ujednání uvedená ve smlouvě (tj. akceptované objednávky odběratele) mají přednost před zněním těchto obchodních podmínek.

3.    Jakékoliv spory mezi smluvními stranami vyplývající ze smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) budou řešeny vzájemnou dohodou. Pokud tímto způsobem nebude spor vyřešen, budou o něm rozhodovat soudy České republiky a v rámci tohoto ujednání soudy místně příslušné podle adresy sídla dodavatele zapsaného v obchodním rejstříku, a to ke dni zahájení soudního řízení.

 

Článek 7

Závěrečná ustanovení

1.    Změna smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) je přípustná pouze písemně.

2.    Bude-li jakékoliv ustanovení smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) anebo těchto podmínek shledáno příslušným orgánem neplatné nebo nevynutitelné, bude takové ustanovení, pokud je lze oddělit od zbytku smluvního ujednání, považováno za vypuštěné ze smlouvy (tj. akceptované objednávky odběratele) a ostatní ustanovení takové smlouvy budou nadále platná a účinná. Smluvní strany v takovém případě uzavřou takové dodatky ke smlouvě (tj. akceptované objednávce odběratele), které umožní dosažení obchodního záměru stejného nebo co nejbližšího obchodního záměru, jakého mělo být dosaženo neplatným nebo nevynutitelným ustanovením.

3.    Smlouva (tj. akceptovaná objednávka odběratele) se pořizuje zpravidla v českém jazyce.

4.    Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti dne 1. 1. 2014 a řídí se jimi právní vztah dodavatele a odběratele od uvedeného dne včetně.