Marketingový výzkum

O čem to je…

Pomocí marketingového výzkumu získáváme relevantní kvalitativní i kvantitativní odpovědi na otázky nejen z oblasti marketingu a řízení, ale také z oblasti konkurence nebo spotřebitelského chování.

Kroky realizace…

1. Definování potřeby – seznámení se s potřebou, šíří a hloubkou marketingového výzkumu a vytvoření záměru marketingového výzkumu.

2. Plán výzkumu – obsahuje metodiku výzkumu, definici zkoumaného prostředí (místo, respondenti, čas, aj.), ale také vytvoření samotných podkladů pro realizaci.

3. Sběr dat – samotná realizační fáze zkoumání, dotazování nebo pozorování.

4. Zpracování spočívá v analýze a vyhodnocování získaných údajů, jejich kompletování, třídění a samotné zpracování výsledků.

5. Interpretace –  získaná data marketingového výzkumu je třeba vidět v širších souvislostech a identifikovat příčiny zjištěných skutečností.

Výstupy…

Definice výstupu marketingového výzkumu je již součástí zadávací dokumentace a tomu odpovídá i celý proces. Výsledkem tak může být pouze strohá výsledková studie nebo naopak složitější manuál obsahující doporučení, nastavení marketingových kroků, marketingová strategie.